Modul 1 – Budování mostů: Sociální a kulturní integrace migrantů a budování komunit

Vzdělávací cíle

Vzdělávací výstupy prvního modulu jsou:

I

hledání nových způsobů propojení migrantů a hostitelské společnosti

I

objevování možných oblastí pro zavádění metod interkulturní výměny

I

seznámení se s novými postupy a směry v oblasti budování komunit

Úvod

Tento modul se soustředí na význam integrace komunit, cesty způsoby, jak propojit migranty a majoritní společnost. Bylo vybráno několik oblastí, ve kterých navrhujeme realizovat metody interkulturní výměny a aktivizace migrantů. V modulu se zaměříme na to, kde a jak realizovat aktivity propojující migranty a majoritní společnost na úrovni místní komunity. Sdílíme a komentujeme úspěšné know-how z praxe a zkoumáme nové možné směry a cesty vytváření vazeb a sítí mezi komunitami.

Vzhledem k tomu, že současný svět se stává stále rozmanitějším, roste úloha vzdělávání při budování inkluzivní společnosti a pomáhá lidem překonat toleranci a naučit se žít společně. Report Migration, Displacement and Education: Building Bridges, not Walls považuje vzdělávání mládeže i dospělých za hlavní nástroj zvládání migrace a přijímání hostitelského obyvatelstva. Imigranti a uprchlíci jsou vystaveni stereotypům, předsudkům a diskriminaci a také náš počáteční pilotní výzkum prokázal, že obyvatelstvo hostitelské země není vždy vůči migrantům a uprchlíkům pozitivně naladěno.

Základem integrace není pouze individuální, osobní rovina, ale důležitým prvkem je také zapojení do mezikulturního oboustranného dialogu. Integrace je dvoustranný proces a zahrnuje jak ochotu uprchlíků k integraci, tak i touhu hostitelských zemí přijmout integrační opatření (Strang & Ager, 2010). Shodli jsme se na tom, že integrace není jen způsob, jak z migrantů učinit členy společnosti v jejich nové domovské zemi. Podpora výměny v místních komunitách je dlouhodobý proces a zde zkoumáme, jak úspěšně usnadnit mezikulturní výměnu a „pomoci lidem žít společně, nejen být tolerantní.“

Jak je uvedeno v aktuálním Akčním plánu integrace a inkluze, integrace zahrnuje všechny jedince společnosti:

„Evropský způsob života je inkluzivní. Integrace a začlenění jsou klíčové pro lidi přicházející do Evropy, pro místní komunity a pro dlouhodobý blahobyt našich společností a stabilitu našich ekonomik. Chceme-li přispět k rozkvětu našich společností a ekonomik, musíme podporovat každého, kdo je součástí společnosti, přičemž integrace je právem i povinností pro všechny.” 

Integrace není asimilace

Zkušenost migrace je trvalým procesem změny identity, ale integrace neznamená asimilaci nebo ztrátu původní identity. Pocity odcizení a překážky, kterým migranti čelí během adaptace a budování nového života, jsou součástí vyjednávání o jejich novém místě ve světě.  V současných multikulturně rozmanitých společnostech jsou identity nově příchozích respektovány a oceňovány místními obyvateli. Migranti mohou mít více typů sounáležitosti, které se někdy vzájemně doplňují. Úspěšná integrace zahrnuje autonomní poznání nové země, jejích hodnot a systémů. Základním předpokladem pro integraci je zvládnutí místního jazyka.

Aktivizace

Sociální začlenění jde ruku v ruce s aktivní účastí. Jelikož je náš projekt zaměřen na posílení postavení migrantů, jeho cílem je nejen integrovat, ale také posílit postavení migrantů v jejich životě. Aktivizovat migranty, podpořit je v tom, aby byli nezávislými jedinci a využívali své schopnosti rozhodovat se, vytvářet si vlastní životní plán a získávat osobní naplnění, to je celkový cíl projektu Občan světa. To má zvláštní význam pro znevýhodněné nově příchozí s nízkou kvalifikací a vzděláním.  Jak vyplývá z evropského Akčního plánu integrace a inkluze, je důležité zabránit nedostatečnému vzdělání migrantů a umožnit jim využít jejich potenciál. Podpora migrantů a uprchlíků může mít často stopy viktimizace, proto považujeme za důležité klást důraz na posílení postavení migrantů – nestavět je dále do rolí obětí a „těch druhých“, ale vidět je jako nezávislé a aktivní lidské bytosti, které mají svou vlastní agendu. Motivem našeho projektu je nejen zapojení migrantů do kulturního života, ale také přijetí přijímajícího obyvatelstva a boj proti diskriminaci. To v dlouhodobém horizontu vede k posílení postavení migrantů, aby mohli autonomně přispívat k rozvoji svých nových komunit. Strang & Ager (2010) tvrdí, že pro budování mostů je třeba, aby lidé měli příležitost se setkávat a vzájemně si vyměňovat zkušenosti. Příkladem mohou být podniky pro migranty, které podporují sociální výměnu, pomáhají budovat vzájemné porozumění a reciprocitu.

Komunita

Práce s komunitou a sociální integrace je dlouhodobý a trvalý proces. Tato kapitola by měla být možným zdrojem inspirace pro komunitní a sociální pracovníky s migranty a uprchlíky, kteří jim pomáhají usadit se v nové zemi, budovat jejich sociální kapitál a kapacity.

Ager & Strang (2008) považují sociální vazby za klíčovou hnací sílu v procesu integrace na místní úrovni. Odborníci z praxe a pracovníci s migranty by tedy měli přispívat ke snaze zapojit migranty do jejich místních komunit. A to nejen iniciováním a organizováním vlastních akcí a sdílených aktivit, ale také seznamováním migrantů s dalšími možnostmi a příležitostmi zapojení do prostoru místní komunity. Je důležité neomezovat migranty na aktivity jedné dané organizace, ale nasměrovat je k dalším zdrojům a místům. Je důležité migranty informovat o aktuálním místním dění a společných akcích. To je způsob, jak budovat integraci a sounáležitost migrantů prostřednictvím pozitivních interakcí s ostatními.

Dezinformace a předsudky

S vyššími počty migrantů a uprchlíků v evropských zemích se mnozí z nich v současnosti potýkají s nárůstem rasismu a xenofobie mezi členy hostitelské společnosti. Vytváření prostorů pro výměnu, kde se mohou migranti a místní obyvatelé setkávat a aktivně integrovat, je naléhavým aktuálním úkolem pro veřejné subjekty, úředníky a pracovníky na různých úrovních. V našem projektu Občan světa tvrdíme, že intenzivní osobní zkušenost se ukazuje jako klíčové řešení, jak čelit dezinformacím a předsudkům a bojovat proti nim, a pomáhá všem uvědomit si, že migranti přispívají k rozvoji našich společností a obohacují je. Zároveň však, jak jsme uvedli, je integrace obousměrným procesem, v němž musí hostitelská společnost jednat a aktivně se zapojit a podílet se na této skutečně propojené realitě, kterou lidé v dnešní době zažívají a v níž musí hrát roli vzájemná informovanost, komunikace a spojení.

O našem přístupu

Podle doporučení UNESCO o vzdělávání a učení dospělých existují tři klíčové oblasti, které jsou pro vzdělávání dospělých důležité:

  1. Gramotnost a základní vzdělání
  2. Další vzdělávání a profesní rozvoj (odborné dovednosti)
  3. Liberální a komunitní vzdělávání a vzdělávání pro širokou veřejnost (aktivní občanské dovednosti

Vzhledem k tomu, že ukazatele úspěšné integrace migrantů se často omezují na pojmy, jako je zaměstnání, zdravotní stav, bydlení a získání občanství, metodologicky se zaměřujeme na znaky, které je obtížnější zachytit v kvantitativní analytické statistice. Účast na společenském a komunitním životě je obtížně měřitelná a lze ji zobrazit prostřednictvím reflexí jednotlivých migrantů v kvalitativních průzkumech a případových studiích, jako je například zpráva OECD.

Jako účinné řešení se často navrhuje vypracování komplexního orientačního programu pro nově příchozí migranty, který by zahrnoval všechny informace relevantní pro jejich potřeby, jakož i informace, které pomohou zajistit jejich bezpečnost a umožní lepší integraci. V poslední době se v několika evropských zemích objevily strukturální iniciativy zavedení povinných úvodních kurzů pro migranty. Ve Švédsku je nyní pro všechny žadatele o azyl povinný úvodní kurz o švédské společnosti. V České republice byly zavedeny integrační kurzy Vítejte v České republice organizované Ministerstvem vnitra, které mají pomoci státním příslušníkům třetích zemí začít nový život v nové zemi, rychle se zorientovat v české společnosti, poznat svá práva a povinnosti. Tyto kurzy se zaměřují také na seznámení se „základními hodnotami a kulturou společnosti“, „životem ve Švédsku, švédskými normami a hodnotami“.

V tomto modulu také tvrdíme, že migrační zkušenost je silně formována pohlavím a věkem, protože hrají klíčovou roli v migrační zkušenosti člověka, a proto jsou to témata, která stavíme na první místo.

Submoduly:

Jazyková integrace

My a oni: potkejme se společně

Ženy v akci

Jsi to, co jíš

Napříč hranicemi kultur a věku