Napříč hranicemi kultur a věku

Úvod

This module investigates the field of migrant integration through networking with host society elderly communities.

Teoretická část

Senioři a mezigenerační koheze

V současné společnosti jsou migranti i senioři považováni za znevýhodněné skupiny, proto existuje mnoho aktivit a programů věnovaných jim a jejich sociální a komunitní angažovanosti a aktivizaci. Obě skupiny se mohou potýkat s izolací, a proto vzniká mnoho projektů a iniciativ, jako např. Evropský projekt Senior Volunteers for Migrant Integration nebo projekt Silver Service. Jsou příkladem toho, že senioři mohou podporovat integraci migrantů a zůstat aktivní ve společnosti.

Stárnutí populace je novým fenoménem – podíl osob starších 80 let se mezi lety 2001 a 2020 téměř zdvojnásobil.

Vzhledem k tomu, že počet starších lidí v evropských zemích roste, studie ukazují, že osamělost je pro seniory stále větším zdravotním problémem. Starší lidé i migranti jsou ohroženi osamělostí a komunitní intervence mohou pomoci snížit osamělost všech starších dospělých v dané komunitě.

Například ve Švédsku vznikla iniciativa na propojení migrantů a důchodců v oblasti bydlení, když město Helsingborg vytvořilo unikátní projekt bydlení, kde vedle sebe žijí důchodci a migranti.

Ve střední Itálii proběhla zajímavá iniciativa, která spojila migranty a starší obyvatele. Setkávali se každý týden, trávili spolu čas a sdíleli zkušenosti, příběhy a kulinářské recepty. Leitmotivem projektu byla podpora integrace a boj proti předsudkům.

Starší občané jsou považováni za náchylné k dezinformacím a falešným zprávám o migraci, proto jsou aktivity kultivující vztahy mezi migranty a staršími členy evropské společnosti považovány za klíčový prvek budování mostů mezi nově příchozími a místními obyvateli. Podobné aktivity se snaží zvýšit propojenost a udržet aktivní účast a zvýšit začlenění obou skupin do současných společností. Druhým dopadem/přínosem je tedy zvýšení povědomí o objemu falešných nebo zavádějících obrazů „těch druhých“.

Zároveň migranti a uprchlíci zanechávají v novém místě svou stopu, ať už tím, že doplňují chybějící kvalifikace, poskytují péči, vytvářejí zvýšenou poptávku po veřejných službách nebo přinášejí do komunit nové a rozmanité kulturní perspektivy.

Dobrá praxe – Migranti si povídají se seniory

 

Tým pražského Centra demokratického vzdělávání realizoval pravidelnou projektovou aktivitu zaměřenou na propojení migrantů a starších občanů. Aktivita spočívala v uspořádání setkání skupiny seniorů a jednoho migranta. To se obvykle konalo v instituci, kde jsou senioři organizováni, jako jsou domovy důchodců, kluby seniorů, svazy nebo místní komunitní centra. V těchto místech se konají různé volnočasové, vzdělávací a kulturní aktivity, jako jsou workshopy, kurzy, komunitní setkání, konzultace a přednášky. Právě zde se schází mnoho českých seniorů, kteří se zde setkávají, socializují, učí se novým věcem a tráví svůj volný čas. Takováto komunitní místa pomáhají předcházet odloučení a odcizení lidí v postproduktivním věku.

Vybranému migrantovi žijícímu v ČR byla nabídnuta možnost navštívit seniory v daném místě a uspořádat akci o zemi svého původu. Před uskutečněním akce migrant spolupracoval s facilitátorem Centra na plánování programu akce. To obvykle zahrnovalo návrh struktury obsahu, vytvoření prezentace v PowerPointu s obrazovými materiály týkajícími se dané země původu. Během toho si účastník migrant za asistence facilitátora také procvičoval a využíval své digitální dovednosti, jako je práce s notebookem, stahování fotografií, vytváření prezentace, psaní krátkých textů apod. Vytvářel také narativní obsah svého ústního projevu v češtině se zaměřením na novou slovní zásobu a gramatickou problematiku. Účastníkovi byly poskytnuty rady ohledně specifik, jak oslovit cílovou skupinu seniorské komunity a možných reakcí. Celkově mohl migrant/ka během přípravné fáze získat sebedůvěru a seberealizaci a zároveň si procvičit různé užitečné dovednosti a vytvořit něco podle svých představ a přání.

Během akce účastník debatoval s lidmi v seniorském věku, odpovídal na jejich otázky týkající se země původu, zkušeností s migrací a současného života v ČR. Zároveň se migrant seznámil a poznal místní seniory, procvičil si českou konverzaci a poznal názory a problémy účastníků.

Obě skupiny, migranti i senioři, měly z těchto akcí vzájemný prospěch. Pro migranty byla tato aktivita často první příležitostí, jak si vyzkoušet veřejné vystupování a prohloubit kontakt s místními seniory. Ukázalo se, že tato aktivita úspěšně přispívá k mezikulturním interakcím a porozumění a budování kapacit obou skupin. Migranti měli obecně uspokojivé pocity posílení a motivace díky posílení a procvičení nových dovedností a získání nových kompetencí a zkušeností, které by mohly být cenné i v jejich osobním životě a na trhu práce. Klíčovým prvkem byla skutečnost, že aktivita probíhala samostatně, pouze s podpůrnou asistencí facilitátora v přípravné fázi a při samotné realizaci.

Podobnou vzdělávací činnost provozuje i Organizace pro pomoc uprchlíkům v Praze, která se však zaměřuje na různé venkovské regiony v ČR, kde je běžná populace a senioři více zasaženi předsudky a nízkým interkulturním povědomím. Migranta doprovází lektor, který účastníky z řad seniorů seznamuje s fakty o cizincích a migraci v ČR s přihlédnutím ke kontextu příběhu konkrétního migranta. Senioři se zde dozvídají nové věci a relevantní informace o aktuální problematice migrace a navíc získají přímou osobní zkušenost s poznáním migranta žijícího v lokalitě.

Zatímco se migranti a senioři setkávají, aby se od sebe navzájem učili a aktivně sdíleli svůj volný čas, nabízí se zapojit interaktivní obsah. Jak dokazuje report našeho projektu, migranti mají často různé koníčky a zajímavé dovednosti spojené s jejich zemí původu. Mnoho migrantek s nízkou kvalifikací uvedlo, že se zajímají o háčkování, pletení a šití.

Podobné aktivity pomáhají aktivizovat migranty i seniory a obě strany mají ze společných akcí prospěch, což podporuje sociální vazby a pocit sounáležitosti všech účastníků. Aktivní účastí na vytváření akcí pro seniory získávají migranti pocit úspěchu, úspěchu a naplnění tím, že pozitivně přispívají v nové společnosti. Mohou také rozšířit své sociální sítě tím, že se blíže setkají se specifickou skupinou místních obyvatel.

Společně strávený čas se seniory může pomoci migrantům získat důvěru prostřednictvím pozitivních interakcí a následně být zmocněn.

Vzhledem k tomu, že senioři jsou ve společnosti skupinou, která je často vystavena dezinformacím a fake news o různých tématech, včetně informací o migrantech a uprchlících, je budování mostů mezi migranty a místními komunitami seniorů relevantním a aktuálním modelem budování komunity. Během výše uvedené aktivity se senioři setkali s cizincem žijícím v ČR a dozvěděli se o jeho příběhu, zemi původu a výzvách, kterým čelí při životě v nové zemi. To přispělo k prevenci dezinformací a xenofobních postojů v této části společnosti, neboť osobní zkušenost a poznání setkání s migrantem se ukazuje jako významné řešení.

Module 1:

Jazyková integrace

My a oni: potkejme se společně

Ženy v akci

Jsi to, co jíš

Napříč hranicemi kultur a věku