Zjednodušování informací pomocí obrazové podpory

Úvod

Třetí modul ukazuje možnosti využití obrazové podpory k usnadnění porozumění lidí, kteří postrádají jazykové znalosti nebo mají jiné potíže.

Teoretická část

Anette Carlson – lektorka ve Vetlanda Lärcentrum

Jak pracovat na rozvoji digitálních dovedností s negramotnými

1. Co je nejtěžší na výuce digitálních dovedností?

Nejtěžší je být dostatečně jasný. Výuka musí být obsahově bohatá, ale velmi jednoduchá s malými krůčky. Vzhledem k tomu, že máte před sebou jedince, kde písmena neznamenají vůbec nic, musíte se vyhnout dlouhým a složeným slovům a zachovat to velmi jednoduché. Negramotní mají často krátkou pracovní paměť, pokud jde o teoretické prvky, a proto je důležité pracovat v krátkých blocích a průběžně je procvičovat. Čas od času také naučené zapomínají.

2. Jaké existují překážky?

Hlavní překážkou je dostupnost digitálního vybavení a náklady na internetové připojení. Mnoho jednotlivců nemá finanční prostředky na to, aby si tyto služby zaplatili. Další překážkou pro negramotného člověka je orientace a třídění všech digitálních informací, jako jsou soubory cookie, reklamy a další. Schválit soubor cookie a vědět, které tlačítko stisknout, je velký krok k tomu, aby se člověk naučil číst, když neumí číst. Navíc je třeba počítat se všemi kliknutími na počítači, než se dostanete do správného programu nebo na správnou webovou stránku. Nedokážou ani vyfiltrovat, co je důležité a co ne. Kritika zdrojů je pro ně velmi obtížná.

3. Jak začít s člověkem, který dosud neměl žádné znalosti v oblasti digitálních kompetencí?

– Při individuální výuce musíte sedět vedle jednotlivce a názorně mu ukazovat jeden krok za druhým. Každý dokončený krok si musí dotyčný sám vyzkoušet. Je důležité, abyste práci nedělali za ně. Neklikejte na správnou klávesu, protože se musí učit praxí.

– Používejte obrazovou podporu s krátkým prostým textem, jednoduché a krátké pokyny.

– Dohlížejte na jednotlivce a podporujte ho

– Začínáme jednoduchými kroky, jako je zavírání a otevírání víka počítače. Poté pokračujeme stisknutím tlačítka zapnutí atd.

– Teorie a praxe musí být v souladu. Každý krok, kterým procházíme, musí mít žák možnost vyzkoušet si sám, musí jít o paralelní proces.

– Ukažte aplikaci, která může být pro jednotlivce užitečná, například aplikaci pro výuku jazyků. Je důležité vyvolat v jedinci zájem a zvědavost, aby se chtěl naučit něco nového.

– U dospělého člověka je důležité vytvořit zájem, který může něco přidat do jeho každodenního života.

– Je důležité, aby se jedinec cítil pohodlně s jedním krokem, než zavede další krok.

– Ukazujte jen to nejužitečnější

4. Jaké jsou klíčové faktory úspěchu?

– Je důležité zmapovat jejich současné znalosti, abyste mohli začít na správné úrovni

– Neustále jedince povzbuzujte a mějte na něj/ni vysoká očekávání. Každý má schopnost se učit.

– Být klidný a trpělivý. Neustále opakovat a dát jednotlivci čas, který potřebuje.

– Pracovat s obrazovou podporou.

– Většina lidí má mobilní telefon, se kterým se cítí dobře. Začněte s funkcemi a využitím mobilního telefonu, které jim mohou pomoci v každodenním životě.

 

Zjednodušení informací pomocí obrázků

V našem nejbližším okolí najdeme mnoho oblastí, které jsou vybaveny obrazovou podporou. V dopravě najdeme značky, které nás navigují při jízdě, v nemocnicích najdeme symbol lékárny nebo toalet, podobně v restauracích, na letištích atd.

Práce s obrazovou podporou při výuce v druhém jazyce má mnoho výhod. Zejména pro jedince, kteří jsou negramotní nebo mají kratší školní docházku. Obrazovou oporu lze také využít v mnoha různých kontextech, nejen při výuce jazyků. Lze ji využít například k objasnění informací o společnosti a informací od úřadů, což může jedincům usnadnit každodenní život. Obrázky lze použít k posílení toho, co se říká. Použití obrázků jako doplňku mluveného slova může poskytnout jak jistotu, tak i pochopení kontextu. Obrázky lze použít také při rozhovorech, kde je přítomen tlumočník, jako dodatečnou podporu.

Výhody použití obrazové podpory:

 • Na rozdíl od řeči, která je pomíjivá a zmizí, jakmile je vyslovena, obrazová podpora zůstává.
 • Obrazová podpora může poskytnout čas na interpretaci jazyků.
 • Obrazová podpora může pomoci připravit se na změny a přechody.
 • Obrazová podpora může lidem pomoci pochopit, co máte na mysli.
 • Obrazová podpora pomáhá všem jedincům.
 • Obrazová podpora může pomoci jednotlivcům, aby byli nezávislí
 • Obrazová podpora je fluidní mezi různými místy a lidmi.
 • Obrazová podpora není hodnotící.
 • Obrazová podpora může pomoci snížit stres a úzkost.[1]

 Obrazová podpora může být také důležitým nástrojem na pracovištích pro objasnění úkolů osobám, které nemají dostatečné jazykové znalosti nebo mají potíže s komunikací. Kromě toho mohou obrazovou podporu využívat například pracovníci ve zdravotnictví, sociálních službách nebo jiných komunitních službách.

V článku na stránkách www.suntarbetsliv.se si můžeme přečíst, jak porodní asistentka využívá obrazovou podporu k usnadnění komunikace s pacienty, kteří nemluví švédsky. Podle porodní asistentky použití obrazové podpory klade důraz na větší porozumění a větší účast při práci. Používání obrazové podpory usnadňuje práci při péči a zvyšuje bezpečnost pacientů i personálu.

Porod se přeci nedá naplánovat, a pokud nemáme čas sehnat tlumočníka, musíme si v počáteční fázi poradit, jak nejlépe umíme. V nejlepším případě jsou tu příbuzní, kteří umí trochu švédsky, nebo kolegyně, která mluví stejným jazykem, říká a dodává, že hodně dochází k použití řeči těla.”

Porodní asistentka říká, že nově příchozí ženy mají často potíže s pojmenováním částí těla a především nejsou zvyklé mluvit o svém těle. Říká také, že když ženy začnou pociťovat bolest, může to v nich vyvolat trauma, kterým si dříve prošly. Komunikace je pak mnohem snazší, pokud mohou ukázat na obrázek a vysvětlit, kde je bolest nebo co potřebují. Pomocí obrázků „mohu snížit úzkost tím, že pacienta připravím na to, co se stane. Mohu posílit to, co chci říci, a zároveň ukázat, že se všemi pracujeme stejně, říká porodní asistentka. To vše pomáhá snižovat stres a vytvářet klidnější a bezpečnější pracovní prostředí pro zdravotnický personál.“ [2]

[1] https://pedagog.malmo.se/2017/06/27/varfor-visuellt-stod/

[2] https://www.suntarbetsliv.se/artiklar/kommunikation/bildstod-skapar-trygghet-for-barnmorskorna/

Aktivita 2.1 Mapovací model k ověření úrovně digitálních dovedností a potřeb

I

Druh aktivity

Individuální

U

Cíl

Mapovací modely, které lze použít k evaluaci znalostí jednotlivce v oblasti ICT a toho, co je třeba u daného jednotlivce rozvíjet.

}

Časová dotace

30 min – 1 hodina

Popis

Dva modely mapování, které jsou navrženy jako pomůcka pro odborníky i pro studenty. Jako odborník vyplníte ICT dotazník s tím, co podle vás musí být daný jedinec v určité situaci schopen udělat. Může jít o školu, práci a další sociální kontexty. Kontrolní seznam má sloužit jako podklad pro diskusi s jedincem, kdy je snadné pochopit, čeho musí dosáhnout, aby určitou situaci zvládl. V diskusi s jedincem se vyjasní, kde se nyní nachází a co se musí naučit, aby mohl rozvíjet další znalosti v oblasti ICT.

  Aktivita 2.2 Evaluace počítačových dovedností u začátečníků pomocí použití ICT znalostních stupňů

  I

  Typ

  Individuální

  U

  Cíl

  Zjištění znalostí jednotlivců v oblasti ICT.

  }

  Časová dotace

  Každé sezení trvá 1-2 hodiny, počet sezení závisí na individuálním vývoji jedince.

  l

  Pomůcky

  Tužka a papír

  Popis

   

  Před zahájením aktivity rozdejte účastníkům schody s úrovněmi ICT a vysvětlete jim, co jednotlivé schody/úrovně obsahují. Je velmi důležité, aby účastníci pochopili, že první sezení se bude týkat prvního stupně.

  1. Prvním krokem je shromáždění skupiny a brainstorming o tom, jaké znalosti již ve skupině existují. Rozdělte skupinu na menší skupiny a rozdejte jim papír a tužku. Jednotlivci ve skupině nyní popíší a prodiskutují, jak se přihlašují k počítači.
  2. 2. Shromážděte odpovědi všech skupin a napište je na tabuli nebo větší papír. Nejdůležitější je odpovědi vizualizovat.
  3. Po prodiskutování odpovědí se jednotlivci rozdělí do nových skupin podle toho, jaké mají předchozí znalosti. Ve větší skupině je dost pravděpodobné, že někdo má znalosti nebo zkušenosti s přihlašováním k počítači. Využijte znalostí této osoby, abyste pomohli ostatním. V nejlepším případě mluví stejným jazykem, což začátečníkovi usnadňuje vstřebávání nových znalostí.
  4. Ve čtvrtém kroku je třeba, aby se účastník posadil k počítači. Nyní začíná práce na tom, aby se jedinec naučil přihlásit k počítači. Je důležité, aby jedinec mohl začít na úrovni, na které se nachází. V tomto kroku je zapotřebí jasných instrukcí a s výhodou pomoci rodilých mluvčích. Každý krok v ICT – schody musí trvat určitou dobu a další krok nelze zahájit, dokud se účastník nedokáže přihlásit.
  5. 5. Po každém sezení se provede menší hodnocení. Jaké zkušenosti si jedinec z tohoto sezení odnesl? Může ukázat, jak se přihlašuje? Ukažte to příteli nebo jiné osobě. Potřebuje osoba více sezení, aby dokončila první krok? K vyhodnocení sezení můžete s výhodou použít nástroj FORMS.
  6. Individuální nebo skupinové rozhovory o dalším postupu po schodech. Je důležité si představit, na kterém schodu/úrovni se jedinec nachází, a proto může být dobré první schod přeškrtnout, než jedinec začne další schod.
  7. Zkontrolujte, že všichni jsou schopni spustit počítač a začněte další sezení. Několikeré opakování různých kroků je faktorem úspěchu. Poté můžete začít pracovat stejným způsobem s druhou úrovní na schodech.

  Aktivita 2.3 Zjednodušování informací pomocí obrazové podpory

  I

  Druh aktivity

  Individuální nebo skupinová

  U

  Cíl

  To help professionals simplify information with image support.
  This activity is aimed at professionals to make it easier for migrants to understand and access information.

  }

  Časová dotace

  Depends on the size of the material to be simplified

  Popis

  Zjednodušení informací pomocí obrazové podpory může být výhodou pro negramotné osoby, ale také pro osoby s krátkým školním vzděláním nebo jinými jazykovými obtížemi.

  Obrázkovou podporu lze s výhodou využít například tehdy, když chcete jednotlivce pozvat na schůzku či zformulovat jinou informaci.

   Aktivita 2.4 Jak s využitím chytrého telefonu zvýšit digitální dovednosti

   I

   Druh aktivity

   Individuální a skupinový

   }

   Časová dotace

   5-6 setkání

   U

   Cíl

   Rozšířit a rozvinout digitální dovednosti pomocí chytrého telefonu. Většina obyvatel má dnes přístup k chytrému telefonu. Chytrý telefon je velmi užitečný při práci na zvyšování digitálních znalostí. Cílem této aktivity je zvýšit a rozvíjet digitální dovednosti pomocí chytrého telefonu. Schodiště znalostí ukazuje, které oblasti a kroky musí jedinec rozvíjet, aby se mohl podílet na získávání informací, komunikaci, hledání zaměstnání atd. Odborníci mohou úrovně na schodišti znalostí přizpůsobit potřebám jednotlivce.

   Popis

   Aktivita probíhá v různých krocích. Velmi důležité je zjistit již získané znalosti jednotlivců při používání chytrého telefonu a musíme vzít v úvahu zdroje, které každý má.

   1. Prvním krokem je provedení hloubkových rozhovorů se všemi. Je důležité, aby rozhovory byly vedeny s pomocí jazykové podpory, protože odpovědi jsou zásadní pro další práci.

   Příklady otázek:

   • Máte ve svém smartphonu e-mail?
   • Víte, jak odesílat e-maily pomocí chytrého telefonu?
   • Umíte odesílat a přijímat textové zprávy?
   • Máte účet na Facebooku?
   • Jak komunikujete s přáteli a rodinou?
   • Umíte se připojit k síti Wi-Fi?
   • Jak přijímáte část informací o společnosti?
   • Čtete online zpravodajství?
   • Umíte hledat práci na internetu?
   • Víte, jak si stáhnout přihlášku/žádost?
   1. Ve druhém kroku se musíte ujistit, že informace, které vyplynuly z rozhovorů, odpovídají znalostem jednotlivců. To provedete prakticky tak, že jednotlivce požádáte, aby vám například poslal SMS nebo e-mail. Dále je můžete požádat, aby vám ukázali zpravodajskou stránku na internetu, stáhli aplikaci nebo se připojili k Wi-Fi.
   2. Ve třetím kroku analyzujeme odpovědi jednotlivců a jejich potřeby. Odborníci se také musí zamyslet nad tím, co potřebují vyvinout, aby uspokojili potřeby jednotlivců.
   3. Čtvrtý krok zahrnuje vytvoření workshopů na základě výsledků, ke kterým jsme dospěli ve třetím kroku. Skupiny lze s výhodou rozdělit podle toho, jakým jazykem jednotlivci hovoří. Tímto způsobem mohou ti, kteří jsou o něco pokročilejší, podpořit ty, kteří potřebují větší pomoc. Ve čtvrtém kroku je důležitá i podpora asistentů s mateřským jazykem účastníků.
   4. Pro měření výsledků této činnosti se můžeme znovu provést rozhovory s jednotlivci. V tomto kroku se můžeme ptát na to, jak proces prožívali, například zda se cítí bezpečněji s digitálními nástroji, zda se potřebují ještě něco naučit a podobně.

   Dalším způsobem vyhodnocení cvičení je použití digitálního nástroje FORMS.

   Tipy pro facilitátory

   Při použití obrazové podpory použijte ke stažení obrázků webové stránky s obrázky zdarma, na které odkazujeme. Meze klade pouze fantazie, obrazovou podporu je možné použít pro všechny psané informace. Usnadníte tak práci mnoha jednotlivcům, kteří potřebují různé typy podpory.

   Module 2:

   Význam znalostí v oblasti digitálních dovedností (ICT)

   Tipy na užitečné nástroje pro profesionály

   Zjednodušování informací pomocí obrazové podpory

   Sekce pro pokročilé