Projekt“ MedLIT – Mediální gramotnost pro uprchlice, žadatele o azyl a migrantky“

Popis projektu:

Vzhledem k tomu, že uprchlice, žadatelky o azyl a migrantky čelí většímu riziku sociálního vyloučení (jsou konfrontovány s několika druhy diskriminace: kvůli tomu, že jsou migrantky, ženy atd.), je velmi důležité poskytnout jim odpovídající kompetence – znalosti, dovednosti, postoje a také hodnoty potřebné pro přístup k informacím a dalším mediálním obsahům, jejich interpretaci, používání a/nebo vytváření v prostředí internetu a sociálních médií bezpečným a odpovědným způsobem, a přispět tak k jejich integraci do společností EU.

Cílem projektu „Mediální gramotnost pro uprchlice, žadatelky o azyl a migrantky“ bylo přispět k integraci uprchlic, žadatelek o azyl a migrantek v šesti členských státech EU, které mají velký počet uprchlíků, žadatelů o azyl a migrantů. Partneři z Rakouska, Řecka, Irska, Itálie, Malty a Spojeného království spolupracovali na dosažení následujících cílů:

  • Zvyšování mediální gramotnosti uprchlíků, žadatelů o azyl a migrantů (s nízkou kvalifikací) prostřednictvím inovativních vzdělávacích nástrojů.
  • podporování (nízkokvalifikovaných) uprchlic, žadatelek o azyl a migrantek k rozvoji a zvyšování mediální gramotnosti a digitálních dovedností prostřednictvím účinného zvyšování informovanosti.

Začlenění na trhu práce:

Přestože se projekt přímo nezabýval začleněním na trh práce, základní digitální dovednosti mají zásadní význam i pro nalezení zaměstnání, a proto projekt nepřímo podpořil pracovní dovednosti žen.

Digitální dovednosti:

Ve všech partnerských zemích byl v rámci projektu vyvinut a implementován vzdělávací kurz pro migrantky, který je podpořil v tom, aby si samy vyzkoušely, jak může digitální a mediální vzdělání pozitivně ovlivnit jejich současnost a budoucnost. Sezení byla v rámci kurzu naplánována tak, aby se zvýšil pocit odpovědnosti účastnic kurzu, aby si uvědomily svůj význam v procesu zvyšování povědomí o digitálních nástrojích pro celou jejich komunitu, a byla úzce přizpůsobena skutečným potřebám zúčastněných žen v místním kontextu.

Účast na kurzu se stala také příležitostí k vytvoření žen – vzorů, které s ohledem na blaho své komunity rozvíjely dovednosti a kompetence potřebné k tomu, aby se staly vyslankyněmi nových a důležitých znalostí týkajících se digitálního světa, čímž vznikl dominový efekt, který se rozšířil na co největší počet migrantek, což bylo konečným cílem kampaně, jejímž cílem bylo zvýšit informovanost mezi vrstevníky.

Kurz byl do značné míry založen na předchozích znalostech a zájmech účastnic, což vyústilo ve vytvoření digitální (a tištěné) brožury s recepty, které shromáždily a napsaly samy migrantky, a daly jim tak možnost uplatnit nově získané digitální dovednosti přímo v praxi. Tato praktická zkušenost jim pomohla pochopit význam a užitečnost digitálních kompetencí, ale také nekonečné možnosti jejich využití pro vlastní zájmy. Netřeba dodávat, že to byl velký úspěch jak pro zúčastněné migrantky, tak pro lidi, kteří brožuru četli.

Zapojení do komunity:

Kromě školení o mediální gramotnosti byla jednou z aktivit osvětová kampaň mezi vrstevníky, v jejímž rámci zúčastněné ženy aktivně spolupracovaly se svými vrstevníky v lokálním kontextu, aby šířily informace o užitečnosti a možnostech digitálních kompetencí, a dokonce šířily své znalosti mezi své přátele.

Projekt zakončila prezentace jejich cesty za poznáním na mezikulturní komunitní akci spolu s mezikulturním festivalem, který uzavíral jeden z cyklů workshopů Ragazzi Harraga. Zúčastněné ženy tak měly možnost dále zvýšit povědomí svých vrstevníků a dalších členů komunity o významu digitálních dovedností pro sociální začlenění. Mezi účastnicemi akce byl vysoký počet žen migrantek a workshop MedLit byl zakončen pestře a jednotně.

Více informací: