Projekt SAMI

Popis projektu:

Projekt koordinovala organizace Vetlanda Lärcentrum v období od září 2019 do prosince 2021. Cílovou skupinou projektu byly osoby s nízkým nebo nedostatečným školním vzděláním, kdy většina byla negramotná. Cílem projektu bylo posílit jednotlivce, aby se zvýšily jejich šance na osamostatnění a převzetí větší zodpovědnosti za vlastní životní situaci. Účelem bylo také poskytnout jim nástroje, aby se mohli přiblížit švédskému trhu práce či dalšímu studiu.
Dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dospělých nám poskytly znalosti a informace o cílové skupině a ukázalo se, že nemají přirozenou soudržnost ve švédské společnosti, což vede k pocitu vyloučení. To, že se necítí začleněni, často vede k tomu, že jedinec ztrácí motivaci, a proto bylo dalším cílem projektu poskytnout jim kontext, v němž by cítili, že i jejich úspěchy mají význam.
Projektu se zúčastnilo asi 45 účastníků, přičemž v mírné převaze byly ženy.

Náplň projektu:

15 hodin týdně výuka švédštiny v kombinaci s 15 hodinami týdně dalších aktivit.
Jako podpora byli během všech aktivit přítomni pracovníci se znalostí rodného jazyka migrantů. Velmi důležité bylo, aby jednotlivcům byly pojmy a věci vysvětleny v jejich mateřském jazyce a mohli tak snadněji vstřebávat nové informace a znalosti. Přítomnost asistentů se znalostí rodných jazyků migrantů byla hlavním faktorem úspěchu projektu.

Základy matematiky

většina účastníků projektu nikdy nepoužívala školní matematiku, ale přesto si dokázala poradit s každodenními situacemi ve svých zemích původu. Zaměřili jsme se na praktickou matematiku, kdy jsme pomocí decilitrových odměrek, pravítek, litrových odměrek, provázku apod. ilustrovali například, jak je něco dlouhé nebo krátké, a tyto znalosti jsme pak převedli do jednoduché matematiky. Kostky a kvádry jsme také používali k tomu, abychom se naučili počítat čísla a sčítat a odčítat.

Základní digitální dovednosti

na začátku jsme se hodně zaměřili na používání bankovního ID, jelikož většina úřadů ve Švédsku vyžaduje digitální identifikace. Bankovní ID je také potřeba pro různé typy přihlášení a především pro používání vzdělávací platformy školy. Poté jsme pokračovali v práci s různými kroky v oblasti ICT.

Trh práce

práva a povinnosti zaměstnance ve Švédsku. Jaké profese se ve Švédsku vykonávají? Jaká pracovní místa jsou k dispozici v mém nejbližším okolí a jaké jsou požadavky na tato místa? Jak napsat životopis. Studijní exkurze různých pracovišť, jako například průmyslových podniků, škol, obchodů s potravinami, farem, skladů atd.

Výuka mateřského jazyka

negramotní se souběžně s výukou švédštiny naučili číst a psát ve svém mateřském jazyce.

Stáže

možnosti stáží na různých pracovištích v kombinaci se studiem.

Informace o švédské společnosti

školský systém, zdravotnictví, fungování různých úřadů, různé cesty k práci a studiu.

Zdravotní péče

pohyb/základy gymnastiky jednou týdně. Jednotlivci měli také možnost naučit se jezdit na kole, protože různá místní zaměstnání vyžadují přepravovat se mezi různými pracovišti. Informace o zdravotní péči.

Výsledky projektu:

Po skončení projektu bylo provedeno hodnocení se všemi účastníky. Z hodnocení vyplynulo, že se jednotlivci cítili posíleni a že lépe pochopili svou roli ve švédské společnosti. Měli pocit přináležitosti a vědomí toho, co mohou sami udělat pro to, aby ovlivnili svou budoucnost ve Švédsku. Mnozí z nich také uvedli, že získali patřičné nástroje k tomu, aby se ve Švédsku mohli ucházet o práci. Během projektu získalo práci přibližně čtrnáct osob. Uvedli také, že se zlepšili jak ve svém mateřském jazyce, tak ve švédštině. Účastníci také reflektovali, že se výrazně zvýšily jejich znalosti informačních a komunikačních technologií a že tyto znalosti budou pro ně velkým přínosem jak ve švédské společnosti, tak i k možnosti udržovat kontakt se svými blízkými v zemi původu.

Začlenění na trhu práce:

Projekt poskytl účastníkům informace a znalosti o tom, co se od nich jako od zaměstnanců ve Švédsku očekává. Jaká mám jako zaměstnanec práva a povinnosti? Jaká pracovní místa jsou v mém nejbližším okolí a jaké znalosti musím získat, abych práci získal/a? Projekt účastníky posílil a získali větší víru v sebe sama a ve své schopnosti stát se soběstačnými a také aktivními občany švédské společnosti.

Zapojení do komunity:

Celkovým cílem projektu bylo, aby jednotlivci lépe porozuměli fungování švédské společnosti a získali nástroje, které jim umožní cítit se silnými a motivovanými. Důležitou součástí projektu bylo posílení jazykových a základních znalostí například v matematice, protože výzkumy ukazují, že to, jak si my lidé ceníme a používáme čtení a psaní v různých kontextech, ovlivňuje možnosti zapojení do různých kontextů v každodenním životě. Velmi důležité je osvětlit souvislost mezi zprostředkovaným jazykem, mocí a demokracií a jak to zase souvisí s potřebami a možnostmi dospělých studentů cizího jazyka ovlivňovat svůj život a účastnit se demokratických procesů.