Jobbspår” Industri”

Besrivning

Jobbspår Industri är ett pågående projekt sedan 2017. Syftet med projektet är att ge individer som står långt från arbetsmarknaden en chans att skaffa sig ett arbete. Det är ett projekt i nära samarbete med det lokala näringslivet där första steget i projektet är att skaffa praktikplatser på olika företag. Utbildningen pågår i tolv veckor och deltagarna kombinerar teoretiska studier med praktik. Individen måste ansöka om att delta i projektet och urvalet görs genom intervjuer. Det är viktigt att rätt person är på rätt plats och därför matchar vi individens kompetens och bakgrund mot företagens behov. Det är viktigt med täta uppföljningar på arbetsplatsen för att kunna identifiera svårigheter i ett tidigt skede.

Projektets innehåll

  • Praktik tre dagar i veckan och teoretiska studier två dagar i veckan
  • Rättigheter och skyldigheter som anställd i Sverige
  • Hur ska jag bete mig på en arbetsplats (på raster, sociala koder, användning av mobiltelefon, att komma i tid etc.).
  • Jobbrelaterad svenska (många nya ord och termer på en arbetsplats)
  • Lagar och regler som styr arbetsmarknaden

Projektresultat:

Projektet har varit mycket framgångsrikt och cirka sjuttiotre procent av deltagarna har fått jobb efter projektets slut. Att kombinera teori med praktik är en bra metod för att nå goda resultat. Ett viktigt koncept med projektet är de täta uppföljningarna på arbetsplatsen, vilket är en trygghet både för den som gör praktik och för arbetsgivaren. Genom dessa besök kan olika frågor och problem hanteras snabbt och rätt stöd sättas in. Vetlanda Lärcentrum fick Integrationspris för projektets goda resultat och utfall.

Inkludering på arbetsmarknaden:

Projektet riktar sig direkt mot arbetsmarknaden och hela utbildningstiden förbereder individen för att bli redo att arbeta.

Samhällsengagemang

Att få ett arbete och att bli självförsörjande är en viktig del av en individs utveckling och motivation samt att uppnå en stärkt självkänsla. Detta resulterar i ett ökat engagemang för det samhälle där individen lever och är verksam. Det leder vidare till en djupare förståelse för vardagen, att leva i ett socialt sammanhang, i en demokratisk miljö.