Module 1: Bygga broar: Social och kulturell integration av migranter och hur vi skapar gemenskap

Lärande-resultat

Läranderesultaten för modul 1 är:

I

hitta nya sätt att koppla samman migranter och värdsamhället

I

upptäcka möjliga områden för att implementera metoder för interkulturellt utbyte

I

bekanta sig med nya metoder och anvisningar inom området samhällsbyggande

Introduktion

I det här kapitlet diskuterar vi vikten av samhällsintegration och utforskar vägar och sätt att koppla samman migranter och ett majoritetssamhälle. Vi har valt flera områden, där vi föreslår hur man kan implementera metoder för interkulturellt utbyte och aktivering av migranter. I följande text fokuserar vi på var och hur man genomför aktiviteter som förbinder migranter och majoritetssamhället på lokal nivå. Vi delar och kommenterar framgångsrika kunskapsmetoder och utforskar nya möjliga riktningar och vägar för att skapa band och nätverk mellan grupper.

I takt med att världen blir alltmer mångfaldig ökar utbildningens roll i att bygga inkluderande samhällen och hjälpa människor att bli toleranta och lära sig att leva tillsammans. Migration, förflyttning och utbildning: Bygga broar, inte murar. Rapporten ser utbildning av både ungdomar och vuxna som ett huvudsakligt verktyg för att hantera migration och acceptans från värdbefolkningen. Invandrare och flyktingar är föremål för stereotyper, fördomar och diskriminering, och även vår första fältundersökning visade att det inte alltid finns en positiv inställning till migranter och flyktingar hos värdbefolkningen.

Vår utgångspunkt är att grunden för integration inte bara är på det individuella, personliga planet, utan att ett engagemang i en interkulturell tvåvägsdialog också är en viktig del. Integration är en bilateral process och involverar både flyktingars vilja till integration och värdländernas vilja att acceptera integration. Man är överens om att integration inte bara handlar om att göra migranter till samhällsmedlemmar i det nya hemlandet. Att främja samverkan i lokala samhällsgrupper är en långsiktig process, och här undersöker vi hur man framgångsrikt kan underlätta ett interkulturellt utbyte och ”hjälpa människor att leva tillsammans, inte bara vara toleranta” 

Som anges i den nuvarande handlingsplanen för integration och inkludering omfattar integration alla individer i samhället:

Det europeiska sättet att leva är inkluderande. Integration och inkludering är viktigt för människor som kommer till Europa, för lokala samhällsgrupper och för det långsiktiga välståndet i våra samhällen och stabiliteten i våra ekonomier. Om vi vill hjälpa våra samhällen och ekonomier att blomstra måste vi stödja alla som är en del av samhället, där integration är både en rättighet och en plikt för alla.”                 

Integration är inte assimilering

Erfarenhet av migration visar att det är en pågående process av identitetsförändring, men integration innebär inte assimilering eller förlust av den ursprungliga identiteten. Känslor av främlingskap och hinder som migranter möter under anpassning och uppbyggnad av sitt nya liv är en del av hur de finner sin nya plats i världen. I moderna mångkulturella samhällen respekteras och värderas de nyanländas identiteter av lokalbefolkningen. Migranter kan ha flera, ibland kompletterande typer av tillhörighet. Framgångsrik integration innebär att migranten själv känner till det nya landet, dess värderingar och system. Att behärska det lokala språket är en grundläggande förutsättning för att uppnå detta.

Aktivering

Social integration går hand i hand med aktivt deltagande. Eftersom vårt projekt är fokuserar på att betona migranters egenmakt, är dess mål att inte bara integrera utan också att migranter blir självständiga i sina liv. Att aktivera migranter, stödja dem att vara självständiga individer som kan utnyttja sina möjligheter, fatta beslut, skapa sin egen livsplan och få en personlig tillfredsställelse är det övergripande syftet med Citizen Of The World-projektet. Detta är av särskild betydelse för de missgynnade och lågutbildade nyanlända. Som Europeiska kommissionens handlingsplan för integration och inkludering  betonar, är det viktigt att förhindra underprestationer hos migranter och att låta dem utveckla sin potential. Att stödja migranter och flyktingar kan ofta kännetecknas av att de är offer, så vi anser att det är viktigt att betona migranternas egenmakt – inte längre se dem som offer eller sätta dem i ”andra” roller utan att se dem som oberoende och aktiva människor som har sin egen handlingskraft. Syftet för vårt projekt är inte bara migranters deltagande i kulturlivet, utan även den mottagande befolkningens mottagande och bekämpning av diskriminering. Detta leder i det långa loppet till att ge migranter möjlighet att självständigt bidra till sina nya samhällsgrupper. Strang och Ager argumenterar för att om vi ska kunna bygga broar måste det finnas möjligheter för människor att träffas och ha ett ömsesidigt fördelaktigt utbyte. Exempel på detta kan vara migrantverksamheter som stödjer socialt utbyte, hjälper till att bygga ömsesidig förståelse och växelverkan.

Gemenskap

Samhällsarbete och social integration är en lång, pågående process. Detta kapitel är en möjlig inspirationskälla för samhället och socialarbetare att hjälpa migranter och flyktingar att komma till rätta i ett nytt land samt att bygga upp deras sociala kapital och kapacitet.

Ager och Strang betraktar sociala kontakter som en nyckelfaktor i integrationsprocessen på lokal nivå.  Sålunda bör de som arbetar med migranter försöka engagera migranter att delta i sina lokala samhällsgrupper. Inte bara genom att initiera och arrangera sina egna evenemang och utbytesaktiviteter, utan också genom att introducera migranter till andra alternativ och möjligheter att engagera sig i det lokala samhället. Det är viktigt att inte begränsa migranter till aktiviteter i en viss organisation, utan att vägleda dem till andra resurser och platser. Det är viktigt att hålla migranter informerade om aktuella lokala händelser och kollektiva evenemang. Det är ett sätt att bygga migranters integration och tillhörighet, genom positiv samvaro med andra.

Desinformation och fördomar

Med ett ökande antal migranter och flyktingar i europeiska länder erfar många av dem numera en ökad rasism och främlingsfientlighet bland medlemmar i värdländerna. Att skapa utrymmen där migranter och lokalbefolkning kan mötas och aktivt integreras är i nuläget en angelägenhet för offentliga organ, tjänstemän och anställda på olika nivåer. I vårt Citizen Of The World-projekt hävdar vi att starka personliga erfarenheter visar sig vara en viktig lösning för att möta och bekämpa desinformation och fördomar och hjälper alla att inse att migranter bidrar till och berikar våra samhällen. Men samtidigt är integration en tvåvägsprocess där värdsamhället måste vara proaktivt och delta i den relationsrealitet som människor upplever nuförtiden, där ömsesidig medvetenhet, kommunikation och kontakt måste spela en roll.
Om vårt förhållningssätt

Enligt en UNESCO-rekommendation om vuxenutbildning finns det tre nyckelområden av betydelse för vuxenutbildning:

i. Läskunnighet och grundutbildning

ii. Fortbildning och professionell utveckling (yrkeskunskaper)

iii. Liberal, populär samhällsutbildning (aktiv medborgarkompetens)

Eftersom indikatorer på vad som utgör framgångsrik integration av migranter ofta är begränsade till begrepp som sysselsättning, medicinsk status, bostad och förvärv av medborgarskap,  fokuserar vi metodologiskt på egenskaper som är svårare att fånga upp i kvantitativ analytisk statistik. Deltagande i ett socialt samhällsliv är svårt att mäta och kan skildras genom individuella migranters reflektioner i kvalitativa undersökningar och fallstudier, såsom OECD-rapporten. 

Att utveckla ett omfattande program för nyanlända migranter, som täcker all information som är relevant för deras behov, samt information som kommer att bidra till att garantera deras säkerhet och möjliggöra bättre integration föreslås ofta som en effektiv lösning. På senare tid har det skett strukturella initiativ för att införa obligatoriska introduktionskurser för migranter i flera europeiska länder. I Sverige är numera en introduktionskurs om det svenska samhället obligatorisk för alla asylsökande. I Tjeckien infördes integrationskurser ”Välkommen till Tjeckien”, anordnade av inrikesministeriet, för att hjälpa tredjelandsmedborgare att börja ett nytt liv i ett nytt land, att snabbt orientera sig i det tjeckiska samhället och att lära känna sina rättigheter och skyldigheter . Dessa kurser fokuserar också på att sätta sig in i ”samhällets grundläggande värderingar och kultur”, ”livet i Sverige, svenska normer och värderingar”.

I den här texten hävdar vi också att migrationsupplevelsen är starkt formad av kön och ålder eftersom de spelar en viktig roll i varje persons migrationsupplevelse är detta teman vi sätter högst upp.

 

Undermoduler:

Språklig integration

Dom och vi: Träffas och lär känna varandra

Kvinnor I fokus

Du är vad du äter

Bortom kultur och ålder: Sammanför migranter och äldre