Bortom kultur och ålder: Sammanför migranter och äldre

Introduktion

Denna modul undersöker området för integration genom nätverk med äldre personer som lever värdsamhället.

Teoretisk del

Äldre människor och sammanhållning mellan generationerna

I dagens samhällen betraktas både invandrare och äldre som missgynnade grupper, därför finns det många aktiviteter och program utformade för dessa och deras sociala och kollektiva engagemang och aktivering. Båda kan vara utsatta för isolering och det finns numera många projekt och initiativ, såsom Senior Volunteers for Migrant Integration, ett europeiskt projekt eller Silver Service-projekt. De visar hur äldre medborgare kan stödja integration av migranter samtidigt som de förblir aktiva i samhället.

En åldrande befolkning är ett alltmer tilltagande fenomen – åldersgruppen 80+ nästan fördubblades mellan åren 2001 och 2020.

I takt med att antalet äldre i europeiska länder ökar, visar studier att ensamhet är ett växande hälsoproblem för de äldre  . Både äldre vuxna och migranter är sårbara för ensamhet, och samhällsbaserade insatser kan bidra till att minska ensamheten för alla äldre vuxna i ett samhälle.

I Sverige uppstod till exempel ett initiativ för att föra samman migranter och pensionärer inom bostadsområdet, när Helsingborgs stad skapade ett unikt bostadsprojekt där pensionärer och migranter bor sida vid sida .

I centrala Italien genomfördes ett intressant initiativ som förde samman migranter och äldre invånare. De träffades varje vecka, tillbringade tid tillsammans och delade erfarenheter, historier och kulinariska recept  . Ledmotivet i projektet var att främja integration och bekämpa fördomar.

Seniorer anses vara mer utsatta för desinformation och falska nyheter om migration, därför anses aktiviteter som främjar kontakten mellan migranter och äldre vara en viktig faktor för att bygga broar mellan nykomlingar och lokalbefolkningen. Aktiviteter som denna avser att öka kopplingen, upprätthålla ett aktivt deltagande och öka inkluderingen av båda grupperna i samhället. Den andra effekten/fördelen är att öka medvetenheten om mängden falska eller vilseledande uppfattningar om ”de andra”.

Samtidigt sätter migranter och flyktingar sin prägel på sina nya bosättningsorter, antingen genom att fylla kompetensluckor, tillhandahålla vård, skapa ökad efterfrågan på offentliga tjänster eller introducera nya och mångsidiga kulturella perspektiv till samhällen.

Good Practices Box – Samtal mellan migranter med äldre

Inom Democratic Educational Centre i Prag genomförde teamet regelbundna projektaktiviteter som syftade till att sammanföra migranter och äldre medborgare. Aktiviteten bestod av att organisera en sammankomst för en grupp äldre och en migrant. Detta ägde vanligtvis rum på en institution där de äldre bor, såsom äldreboende, seniorklubbar, fackföreningar eller lokala gemensamhetslokaler. På dessa platser pågår olika fritids-, utbildnings- och kulturaktiviteter såsom workshops, kurser, samhällsträffar, konsultationer och föreläsningar. Det är här, som många äldre tjecker samlas, umgås, lär sig nya saker och tillbringar sin fritid. Gemenskapsplatser som dessa hjälper till att förhindra avskildhet och alienation av personer i pensionsåldern. 

En utvald migrant boende i Tjeckien erbjöds en möjlighet att besöka äldre personer på en viss plats och organisera ett evenemang om sitt ursprungsland. Innan evenemanget ägde rum, samarbetade migranten med en professionell från Democratic Eduction Centre för att planera ett program för evenemanget. Detta innebar vanligtvis att utarbeta en struktur för innehållet, skapa en PowerPoint-presentation med visuellt material relaterat till det givna ursprungslandet. I samband med detta praktiserade migrantdeltagaren också sina digitala färdigheter, som att arbeta med en bärbar dator, ladda ner bilder, skapa en presentation, skriva korta texter och så vidare, med stöd från professionella. Han/hon skapade också berättande innehåll för sitt muntliga framförande på tjeckiska, med fokus på ett nytt ordförråd och grammatikproblem. Deltagaren fick specifika råd om hur man bemöter en målgrupp bestående av äldre och deras möjliga reaktioner. Sammantaget byggde migranten, under den förberedande fasen, sitt förtroende och självförverkligande samtidigt som han/hon övade på olika användbara färdigheter och skapade något baserat på hans/hennes egna idéer och önskemål.

Under evenemanget fick deltagaren debattera med de äldre besökarna, svara på deras frågor om sitt ursprungsland, migrationserfarenhet och nuvarande liv i Tjeckien. Samtidigt fick migranten träffa och lära känna de äldre, öva på att konversera på tjeckiska samt lära sig om deras åsikter och problem.        

Båda grupperna, migranterna och de äldre hade ömsesidig nytta av dessa evenemang. Ofta var denna aktivitet ett första tillfälle för migranten att tala inför publik och komma i djupare kontakt med lokala äldre människor. Aktiviteten visade sig framgångsrikt bidra till interkulturella interaktioner och förståelse och kapacitetsuppbyggnad för båda grupperna. Migranterna fick i allmänhet en positiv känsla av egenmakt och motivation genom att de förbättrade och praktiserade sina nya färdigheter och skaffade sig ny kunskap och erfarenhet som också var värdefull i deras privata liv och på arbetsmarknad. Det avgörande var det faktum att aktiviteten genomfördes självständigt, med endast visst stöd av professionella under förberedelsefasen och under själva genomförandet.

Organisation for Aid to Refugees i Prag driver också en liknande utbildningsverksamhet, men fokuserar på olika landsbygdsregioner i Tjeckien där befolkningen i allmänhet och seniorer i synnerhet påverkas mer av fördomar och låg interkulturell medvetenhet. Migranten åtföljs av en föreläsare från organisationen som informerar seniordeltagarna om fakta om utlänningar och migration i Tjeckien med koppling till den specifika migrantens berättelse. Här lär sig seniorer nya saker och relevant information om aktuella frågor kring migration och får dessutom direkt personlig erfarenhet av att lära känna en migrant som bor i ett närområde.

Förutom att migranter och seniorer förs samman för att lära av varandra och dela sin fritid aktivt, föreslås det även att inkludera interaktivt innehåll. Som visats i vår State of the Art-rapport , har migranter ofta olika hobbyer och intressanta färdigheter kopplade till sitt hemland. Många lågutbildade invandrarkvinnor påstod sig ha ett intresse av att virka, sticka och sy

Aktiviteter som denna hjälper till att aktivera både migranten och äldre och båda parter har nytta av sammankomsterna, främjar sociala kontakter och ger en känsla av tillhörighet för alla deltagare. Genom att aktivt delta i att skapa evenemang för äldre får migranter en känsla av att de tillför och uppnår något positivt i det nya samhället. De kan också bredda sina sociala nätverk genom att träffa en specifik grupp av lokalbefolkningen i sitt närområde.

Att spendera tid tillsammans med äldre kan hjälpa migranter att få självförtroende genom positiva interaktioner och följaktligen stärka sin självkänsla.

Module 1:

Språklig integration

Dom och vi: Träffas och lär känna varandra

Kvinnor I fokus

Du är vad du äter

Bortom kultur och ålder: Sammanför migranter och äldre