Projekt ” MedLIT – Mediekompetens för flyktingar, asylsökande och migrantkvinnor”

Beskrivning

Eftersom kvinnor som är flyktingar, asylsökande och invandrare har större risk att utsättas för social utestängning (de konfronteras med flera typer av diskriminering: att vara invandrare och att vara kvinna etc.) är det mycket viktigt att ge dem tillräckliga kompetenser – kunskaper, färdigheter och attityder – samt värderingar som behövs för att komma åt, tolka, använda och/eller producera information och annat medieinnehåll , då det gäller internet och sociala medier, samt att detta görs på ett säkert och ansvarsfullt sätt, vilket bidrar till att de lättare integreras i EU:s samhällen.

Projektet MedLit för kvinnor som är flyktingar, asylsökande och migranter syftade till att underlätta integrationen av nämnda grupp kvinnor i sex EU-medlemsstater som har tagit emot ett stort antal flyktingar, asylsökande och migranter. Partners från Österrike, Grekland, Irland, Italien, Malta och Storbritannien samarbetade för att uppnå följande mål:

  • Förbättra kompetensen för (lågutbildade) kvinnor som är flyktingar, asylsökande och invandrare genom innovativa inlärningsverktyg och
  • Uppmuntra (lågutbildade) kvinnor som är flyktingar, asylsökande och invandrare att utveckla och öka sin mediekunskap och digitala färdigheter genom effektiv öka deras medvetenhet inom området.

Inkludering på arbetsmarknaden:

Även om projektet inte specifikt tog upp inkludering på arbetsmarknaden, är grundläggande digitala färdigheter även av stor betydelse för att hitta ett jobb, och därför främjade projektet indirekt kvinnornas arbetsförmåga.

Digitala färdigheter:

Projektet utvecklade och höll en utbildningskurs för migrerande kvinnor i alla partnerländer, som hjälpte dem att själva upptäcka hur mycket digital kunskap och mediekunskap påverkar deras liv positivt nu och i framtiden. Lektionerna hade planerats inom kursen för att öka ansvarskänslan hos kursdeltagarna för att därmed göra dem medvetna om sin egen betydelse då det gäller medvetenhet om digitala verktyg för hela samhället de lever i. Lektionerna var noga anpassade till de deltagande kvinnornas verkliga behov i det lokala sammanhanget.

Deltagandet i kursen var också en möjlighet för förebilder att skapa och utvecklade de färdigheter och kompetenser som krävs för att vara ambassadör för ny och viktig digital kunskap, Detta har genererat en dominoeffekt som sprider sig till många andra invandrarkvinnor, vilket hade varit det yttersta målet för kampanjen: att öka medvetenheten mellan kvinnorna.

Kursen baserades mycket på deltagarnas förkunskaper och intressen, vilket resulterade i skapandet av ett digitalt (och tryckt) häfte med recept insamlade och skrivna av migrantkvinnorna själva, vilket gav dem chansen att direkt använda sina nyutvecklade digitala färdigheter. Detta verkliga exempel hjälpte dem att förstå vikten och användbarheten av digitala kompetenser, men också de oändliga möjligheterna att använda dessa för sina egna intressen. Självklart var detta en stor framgång för både deltagande invandrarkvinnor och personer som läste häftet.

Samhällsengagemang:

Utöver utbildningen om mediekunskap var en av aktiviteterna en ”kamrat-till-kamrat” medvetenhetskampanj, genom vilken de deltagande kvinnorna aktivt engagerade sig med sina kamrater i det lokala samhället för att sprida medvetenheten om nyttan och möjligheten med digital kompetens, och till och med lära några av sina vänner ett och annat.

Projektet avslutades med att de presenterade vad de lärt sig vid ett interkulturellt gemenskapsevenemang, tillsammans med den interkulturella festivalen som avslutade en av Ragazzi Harraga-workshopparna. Således fick de deltagande kvinnorna chansen att ytterligare öka medvetenheten om ”vikten av digitala färdigheter för social integration” bland sina kamrater och andra samhällsmedlemmar. Evenemanget såg ett stort antal invandrarkvinnor bland deltagarna och avslutade MedLit-workshoppen på ett färgstarkt och enat sätt.

Läs mer: