Projekt SAMI

Beskrivning

Ett projekt koordinerat av Vetlanda Lärcentrum mellan september 2019 och december 2021. Målgruppen för projektet var individer med kort eller ingen skolbakgrund där majoriteten var illitterata. Målet med projektet var att stärka individer att öka sina chanser att bli mer självständiga och ta mer ansvar för sin egen livssituation. Syftet var också att ge dem verktyg för att kunna närma sig den svenska arbetsmarknaden eller fortsatta studier.

Många års erfarenhet av vuxenutbildning har gett oss kunskap och information om målgruppen och det som framkommit är att de inte har någon naturlig sammanhållning i det svenska samhället, vilket leder till en känsla av utanförskap. Att inte känna sig inkluderade leder ofta till att individen tappar motivationen och därför var ett annat syfte med projektet att ge dem ett sammanhang där de kände att deras prestationer också spelade roll.

Det var cirka fyrtiofem deltagare i projektet med en liten majoritet av kvinnor. 

Projektets innehåll:

Studier i svenska språket 15 timmar/vecka i kombination med andra aktiviteter 15 timmar/vecka.

Modersmålsstödjare har varit närvarande i alla aktiviteter och initiativ. Det var av stor vikt för individerna att få begrepp och saker förklarade för sig på sitt modersmål och på så sätt lättare ta till sig ny information och kunskap. Att ha modersmålsstöd i projektet har varit en stor framgångsfaktor. 

Grundläggande matematik

de flesta av deltagarna i projektet har aldrig använt skolmatematik men ändå haft förmågan att klara av vardagliga situationer i sina hemländer. Fokus låg på praktisk matematik där vi använde decilitermått, linjaler, litermått, snöre mm för att t ex illustrera hur långt eller kort något är och sedan översätta denna kunskap till enkel matematik. Tärningar och block användes också för att lära sig räkna siffror och plus och minus.

Grundläggande digital kompetens

i början fokuserade vi mycket på användandet av bank-ID eftersom de flesta myndigheter i Sverige kräver att du legitimerar dig digitalt. Bank-ID behövs även för olika typer av inloggningar och framför allt för att använda skolans lärplattform. Vi fortsatte sedan att arbeta med olika steg inom IKT.

Arbetsmarknad

rättigheter och skyldigheter som anställd i Sverige. Vilka olika yrken finns det i Sverige? Vilka jobb finns i mitt närområde och vilka krav ställs på dessa jobb? Hur man skriver ett CV. Studiebesök på olika arbetsplatser såsom industrier, skolor, livsmedelsbutiker, gårdar, lager etc.

Modersmålsundervisning

analfabeter har lärt sig läsa och skriva på sitt eget modersmål parallellt med att lära sig svenska

Praktik

möjligheter till praktik på olika arbetsplatser i kombination med studier

Information om det svenska samhället

skolväsendet, vården, hur olika myndigheter fungerar, olika vägar till arbete och studier

Hälsovård

kroppsrörelse/enkel gymnastik en gång i veckan. Individerna fick också möjlighet att lära sig cykla eftersom olika lokala jobb kräver att man kan transportera sig mellan olika arbetsplatser. Sjukvårdsinformation

Projektresultat:

Efter avslutat projekt genomfördes en utvärdering med alla deltagare. Utvärderingen visade att individerna kände sig stärkta och att de fått en större förståelse för sin roll i det svenska samhället. De kände att de hörde hemma i ett sammanhang och vad de själva kan göra för att påverka sin framtid i Sverige. Många av dem uppgav också att de fått rätt verktyg för att kunna söka jobb i Sverige. Ungefär fjorton personer fick jobb under projektets gång. De uppgav också att de förbättrat både sitt modersmål och svenska språket. Deltagarna upplevde också att deras kunskaper om IKT hade ökat markant och att de skulle ha stor nytta av den kunskapen både i det svenska samhället och för att kunna hålla kontakt med nära och kära i sina hemländer.

Inkludering på arbetsmarknaden:

Projektet gav deltagarna information och kunskap om vad som förväntas av dem som anställda i Sverige. Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som anställd? Vilka jobb finns i mitt närområde och vilka kunskaper behöver jag skaffa mig för att få jobb? Projektet stärkte deltagarna och de fick en större tro på sig själva och sin förmåga att bli självförsörjande samt bli aktiva medborgare i det svenska samhället.

Samhällsengagemang:

Det övergripande syftet med projektet var att individerna ska få en större förståelse för hur det svenska samhället fungerar och ge dem verktyg för att stärka sig själva att känna sig starka och motiverade. Att förbättra språket och grundläggande kunskaper i exempelvis matematik var en viktig del av projektet då forskning visar att hur vi människor värderar och använder läsning och skrivning i olika sammanhang påverkar möjligheterna att delta i olika sammanhang i vardagen. Det är av stor vikt att belysa sambandet mellan språk, makt och demokrati och hur detta i sin tur hänger ihop med behoven bland vuxna som lär sig ett andra språk och möjligheter till inflytande över sina liv och deltagande i demokratiska processer.